Inspirerende initiatieven

“Het gaat om de veerkracht bij mensen, zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen.”

 Positieve gezondheid breidt zich steeds verder uit in Nederland. Ook in Twente handelen meer en meer organisaties vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. In de Inspirerende Initiatieven rubriek worden organisaties die op hun wijze een inspirerend voorbeeld zijn voor positieve gezondheid in Twente uitgelicht. Aan het woord is Miriam Vollenbroek, vanaf het begin betrokken bij Langgezond.nl.

Zelfstandig vitaal blijven van ouderen

“Langgezond.nl is een dienst die oudere mensen ondersteunt bij het zelfstandig vitaal blijven. De dienst bestaat uit een aantal modules. De eerste module is een gezondheidscheck, waarbij ouderen zelf aangeven hoe vitaal zij zijn. Deze check vindt online of op papier plaats, er wordt gekeken naar de gebieden: fysiek, cognitief, voeding en generieke kwetsbaarheid. Op basis van deze module worden drie groepen gevormd: een groep die robuust en vitaal is, een groep die minder functioneert maar (nog) niet kwetsbaar is én een groep die kwetsbaar is. Hierna start per groep een vervolgmodule. De groep die kwetsbaar is, is waarschijnlijk al bij de huisarts bekend, maar wordt verzocht om met de uitslagen van de gezondheidscheck naar de huisarts te gaan. Zo kan de huisarts zelf ook bekijken of de gezondheid van de patiënt al voldoende in beeld is gebracht. De huisartsen uit de verschillende gemeentes waar langgezond.nl actief is, worden nauw betrokken bij de dienst en denken actief mee. De groep mensen die minder functioneert maar nog niet als kwetsbaar wordt gezien, wordt uitgenodigd door gemeenten in samenwerking met de stichtingen welzijn om wat dieper te kijken naar de gezondheidsscores. Op basis van deze testen krijgen de mensen in deze groep een aanbod gepresenteerd om langer vitaal te blijven, dit kunnen zowel online opties zijn als opties in de wijk van de deelnemer. De groep die vitaal is krijgt sinds kort ook een online oefenprogramma waarmee zij actief en fit kunnen blijven.”

Kanshebber voor belangrijke prijs

“Langgezond.nl richt zich op ouderen in Hengelo, Enschede, Tubbergen en Twenterand tussen de 65 en 75 jaar oud. Deze mensen worden uit naam van de huisarts uitgenodigd om deel te nemen. We hebben voor deze doelgroep gekozen, omdat bij deze groep veel te winnen is, ook omdat ze al wat bekend zijn met technologie. In de toekomst kan deze doelgroep verder uitgebreid worden. Het streven is ook dat we de mensen die nu 75 zijn, ook in de toekomst uitgenodigd blijven worden voor de check. De gedachte achter Langgezond.nl is dat we willen dat mensen zo lang mogelijk zelf aan de slag gaan. Wij willen de mensen er op wijzen wat ze kunnen doen om langer vitaal te blijven. Onlangs is Langgezond.nl benoemd tot de top 10 innovaties van de ICT social innovation radar. Uit deze tien innovaties, die worden gefinancierd vanuit de EU, zal later dit jaar worden gekozen welk onderzoek of innovatief project uiteindelijk Europa’s beste is.”

“De gedachte achter Langgezond.nl is dat we willen dat mensen zo lang mogelijk zelf aan de slag gaan.”

Foto Langgezond.nl

De focus op vitaliteit

“Bij Langgezond.nl draait het om vitaliteit. Het gaat om de veerkracht bij mensen, zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Wij zijn afgestapt van mensen oud te noemen, we spreken nu over mensen in hun leeftijdscategorie tussen de 65 en 75. Wij geven bij deelnemers in de risicogroep aan dat een deel van hun functioneren iets meer aandacht nodig heeft. Wanneer mensen deze aandacht schenken kunnen ze nog heel veel dingen zelf doen. Wat we zien is dat mensen op de eerste screening vaak goed reageren, zo’n 40 tot 50% reageert hierop. Echter valt ook op dat mensen bij de tweede screening niet de noodzaak zien dat ze dit ook echt voor zichzelf doen. We zijn nu heel erg aan het kijken naar een effectieve strategie om mensen dit meer te laten beseffen. Nu gebeurt dit bij iedere gemeente nog op verschillende manieren.”

Bewustzijn creëren

“De burger is zich nog niet bewust van het grote probleem. Mensen zijn nu nog gewend dat professionals voor hun zorgen. Maar eigenlijk moeten de mensen voor zichzelf zorgen, zodat de professionals alleen hoeven te coachen. Mensen zien het belang van positieve gezondheid en vitaliteit niet echt in. Een billboard reclame langs de weg die mensen bewust maakt zou nog niet zo’n gekke stap zijn. Een awareness campagne is denk ik een goed begin van de gedragsverandering die nodig is. De generatie die nu in de leeftijdsgroep tussen 65 en 75 zit, is niet de generatie die gewend is om zichzelf fit te houden. Bij mensen die nu van middelbare leeftijd zijn, leeft dit veel meer denk ik. Dit stukje kennis hebben de ouderen nu nog niet. Wachten op de generatie die deze gedachtegang wel heeft vind ik jammer, dus we moeten nu actie ondernemen om ook ouderen zich hiervan bewust te maken."

“Een billboard reclame langs de weg die mensen bewust maakt zou nog niet zo’n gekke stap zijn.”

Potentie in Twente

“De regio Twente heeft heel veel potentie. Wij zijn nu ook bezig met het vormen van een coalitie Vitaal Twente. Veel initiatieven, zoals Langgezond.nl, die nu al vanuit een vernieuwde kijk op gezondheid bezig zijn, zijn nog erg versnipperd. Met deze coalitie willen we vanaf september initiatieven samenbrengen om op basis hiervan de belangrijkste punten in de maatschappij te brengen. We willen bijvoorbeeld kijken of we Langgezond.nl kunnen opschalen naar andere gemeentes, zodat men ook meer vanuit dit gedachtegoed gaat denken. Ik denk dat het belangrijk is dat we positieve gezondheid onder de aandacht brengen. Het moet duidelijk zijn hoeveel we kunnen winnen in de maatschappij als iedereen iets doet. Het gedachtegoed van Twente Gezond en dat van Langgezond.nl passen goed bij elkaar. Wij richten ons specifiek op het gebruik van technologie, juist omdat er steeds meer druk komt op mensen en middelen. Ik vind het belangrijk dat er geen losse partijen meer zijn, maar dat er een goed ecosysteem komt, gericht op vernieuwing op het gebied van gezondheid. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van de burger. Als de gezondheid en vitaliteit van de burger toeneemt, kunnen zij ook beter participeren in de maatschappij en krijgen we een leefbaarder Twente.”

Langgezond.nl binnen het web van positieve gezondheid

In het onderstaande web is te zien hoe Langgezond.nl zichzelf beoordeelt op de zes dimensies van positieve gezondheid. “Ik zou onszelf niet snel het maximale aantal punten geven. Wij zijn goed in de dimensies lichaamsfuncties, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Mentaal welbevinden hebben we al wel goed in kaart gebracht van deelnemers, maar we hebben op deze dimensie nog weinig aanbod. Bij sociaal-maatschappelijk participeren kunnen we meer doen met eenzaamheid denk ik. De spirituele/existentiële dimensie speelt niet echt een rol bij ons.”

langgezond.nl web