Inspirerende initiatieven

"Onze ervaring is dat er hele mooie dingen kunnen voortvloeien uit het samenbrengen van organisaties."

Aan het woord is Henny Voordes, coördinator van de Brede Buurtschool bij De Nieuwe Organisatie. Bestaande uit: Scoop Welzijn, Sociale wijkteams, Maatschappelijk Werk. Positieve gezondheid breidt zich steeds verder uit in Nederland. Ook in Twente handelen meer en meer organisaties vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. In de Inspirerende Initiatieven rubriek worden organisaties die op hun wijze een inspirerend voorbeeld zijn voor positieve gezondheid in Twente uitgelicht.

Welzijn in de wijk en een steuntje in de rug

“De Nieuwe Organisatie richt zich op welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Op het gebied van welzijn heeft De Nieuwe Organisatie een breed aantal producten, voor doelgroepen van nul tot honderd jaar en zelfs ouder. Zelf ben ik coördinator van de brede buurtschool. Ik zorg er voor dat er in een aandachtswijk samengewerkt wordt door alleorganisaties die met kinderen werken. Zoals de basisschool, de voorschoolse voorzieningen, kinderwerk en zorgorganisaties zoals JGZ. Dit vindt gericht op wijkniveau plaats, waarbij de ouders en kinderen ook betrokken worden. Wij zorgen ervoor dat in ieder geval iedereen op de hoogte is van wat verschillende organisaties doen. Zo zitten wij regelmatig met bijvoorbeeld de GGD, een directeur van een basisschool, een wijkagent of iemand van de gemeente om tafel. Dit is verbonden met alle andere activiteiten in de wijk. Binnen DNO organiseren wij dit met gebiedsteams die op wijkniveau hun werk uitvoeren. Alles met als doel om een zekere mate van welzijn in de wijk te realiseren en mensen te ondersteunen die een steuntje in de rug nodig hebben. De sociale wijkteams spelen hierin een belangrijke rol, zij gaan naar de bewoners toe om te bekijken welke zorg nodig is en hoe het opgezet kan worden.Gericht op duurzame inzet en aanbod in de wijk van welzijn en vrij toegankelijke zorg activiteiten waaronder het maatschappelijk werk.”

balspel 400x289

Het “meedoen met” staat centraal

Binnen onze organisatie vinden we het heel belangrijk dat mensen autonoom zijn en dat ze weten op wie ze een beroep kunnen doen wanneer zij het even moeilijk hebben. Wij willen dat ieder mens een goed en gezond leven heeft, wij doen er alles aan om hier aan bij te dragen. Zo leren we bijvoorbeeld kinderen die uit een gezin met een vervelende situatie komen dat zij wel degelijk gelukkig kunnen zijn, door zelf hun eigen keuzes te maken op weg naar geluk. Eigenlijk gaat het bij ons om “het meedoen met”. Wij willen mensen onderdeel laten zijn van de maatschappij en de samenleving, hen echt het gevoel geven dat ze er toe doen. Vanuit De Nieuwe Organisatie proberen we dit uit te dragen door zo veel mogelijk aansluiting te vinden bij wat er allemaal al is. In Almelo gebeurt al heel veel en wij helpen mensen graag over de drempel om hier ook daadwerkelijk aan deel te nemen.”

“Binnen onze organisatie vinden we het heel belangrijk dat mensen autonoom zijn en dat ze weten op wie ze een beroep kunnen doen wanneer zij het even moeilijk hebben.”

Positieve gezondheid in alle werkvormen

“Als organisatie willen wij ons profileren als een organisatie die vanuit allerlei werkvormen bezig is met positieve gezondheid. Onze visie is bijdragen aan een betekenisvol bestaan en toekomstperspectief voor alle burgers met de focus op preventie. De sociale wijkteams spelen hierin een belangrijke rol, zij hebben korte lijntjes met bijvoorbeeld een huisarts of een consultatiebureau. Zo pikken wij veel signalen op en kunnen snel iets betekenen voor de burger in samenwerking met andere organisaties en netwerkpartners. Het stimuleren van positieve gezondheid heeft tijd nodig. Daarom is het van belang dat duurzaam aanbod wordt gerealiseerd burger nabij op wijkniveau.

In Twente kijken wie waar goed in is

“Ik denk dat positieve gezondheid een grote kans van slagen heeft in Twente. De transitie geeft kansen om het oude denken los te laten waarbij elke organisatie voor zich werkt. Binnen Twente Gezond is het belangrijk dat iedereen doet waar hij of zij goed in is en dat dit met elkaar verbonden wordt. Hierbij is het de kunst om hokjes denken los te laten en de professional vanuit zijn / haar vakmanschap het goede te laten doen voor de burgers. Zo kan iedere organisatie vanuit zijn eigen kracht werken aan een gezonder Twente.”

 Goede ervaring met het samenbrengen van organisaties

“Wij hebben ons aangesloten bij Twente Gezond omdat we dagelijks bezig zijn met positieve gezondheid. Zowel in contacten met burgers als met partners uit de stad proberen wij het concept positieve gezondheid terug te laten komen. Ik hoop met Twente Gezond samen met de andere partners nog meer te kunnen inzetten op preventie. Binnen het platform Twente Gezond kunnen wij onze werkwijze met anderen delen, laten zien hoe wij projecten met elkaar verbinden en een netwerk opzetten. Onze ervaring is dat er hele mooie dingen kunnen voortvloeien uit het samenbrengen van organisaties. Hoe wij in Almelo samenwerken op wijkniveau met vele ketenpartners voor de gezondheid van de burger wensen wij iedereen toe!”

De Nieuwe Organisatie binnen het web van positieve gezondheid

In het onderstaande web is te zien hoe De Nieuwe Organisatie zichzelf beoordeelt op de zes dimensies van positieve gezondheid.

Positieve gezondheid De nieuwe organisatei